Naujienos

Kredito unijos „Sūduvos parama“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kredito unijos „Sūduvos parama“ pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Informuojame apie 2022 03 29 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio kredito unijos „Sūduvos parama“ narių susirinkimo priimtus sprendimus:

 1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
 2. Valdybos veiklos ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
 3. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
 4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarka.
 5. Patvirtinta 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
 6. Patvirtinti kredito unijos naujos redakcijos įstatai.
 7. Išrinkti kredito unijos valdybos nariai ir pirmininkas.
 8. Išrinkti kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
 9. Suteikti įgaliojimai valdybai jos kadencijos laikotarpiu priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Pritarta narių, neatitinkančių narystės kriterijaus, pašalinimui iš kredito unijos.
 11. Pateikta informacija apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus nuostolius: kredito unijos „Sūduvos parama“ pajiniai įnašai už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus grąžinami pasibaigus finansiniams metams, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais buvo gauti prašymai grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metines finansines ataskaitas ir pajinius įnašus proporcingai sumažinus, atsižvelgiant į metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas.
 12. Pateikta informacija dėl kredito unijos „Sūduvos parama“ nuosavo kapitalo dydžio: kredito unijos „Sūduvos parama“ nuosavas kapitalas dėl ankstesniais metais sukauptų nuostolių likučių mažesnis negu pajinis kapitalas. Kredito unija laikydamasi patvirtinto strateginio veiklos plano sukauptus nuostolius mažina ir nuosavą kapitalą atstatinėja iki reikalaujamo dydžio. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją  šiuo klausimu –  administracijos vadovė Reda Damanskienė, tel. Nr. +370 646 14790, el. paštas [email protected]

Kredito unijos „Sūduvos parama“ valdyba

Atgal