Pinigų plovimas – tai veiksmai, kuriais siekiama nuslėpti, pakeisti arba užmaskuoti tikrąjį neteisėtai įgytų lėšų ar kito turto šaltinį.

Teroristų finansavimas – bet kokia forma teikiama finansinė pagalba teroristinėms veikloms arba asmenims, kurie kursto, planuoja teroristines veiklas ar joms vadovauja.

Vykdydamos kasdienę veiklą, kredito unijos vadovaujasi Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, bei imasi būtinų priemonių, skirtų užkirsti kelią neteisėtoms veikloms – pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

„Pažink savo klientą“ principo įgyvendinimas kredito unijose

Lietuvos Respublikos teisės aktai visoms finansų įstaigoms, taip pat ir kredito unijoms, numato pareigą savo veikloje įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ bei reguliariai atnaujinti žinias apie jų klientų veiklą, pajamų šaltinius ir finansines operacijas. Privalome užtikrinti, kad mūsų paslaugomis nesinaudotų asmenys, keliantys grėsmę kitiems, todėl turime įsitikinti, kad kliento turto ir lėšų kilmė yra skaidri, piniginės operacijos – suprantamos, ekonomiškai pagrįstos ir atitinka deklaruojamą veiklą.

Dėl tos priežasties, visų savo narių, asocijuotų narių ir kitų asmenų, kurie naudojasi kredito unijų paslaugomis, prašome užpildyti anketą „Pažink savo klientą“. Šią anketa pateikiame prieš pradedant dalykinius santykius su mumis, o vėliau reguliariai paprašysime atnaujinti joje pateikiamus duomenis.

Vadovaujantis įstatymais, privalome vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų mūsų turimas žinias apie klientą, jo verslą, rizikos pobūdį.

Šią pareigą galime vykdyti tik gavę iš nario, asocijuoto nario ar kito kredito unijų paslaugomis besinaudojančio asmens paaiškinimus dėl jo atliekamų operacijų bei tokias operacijas pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius asmens pateiktus paaiškinimus.

Įstatymai finansų įstaigoms draudžia vykdyti sandorius su klientais, kurie nėra joms pateikę reikalingos informacijos. Todėl jei mums paprašius neužpildysite Kliento anketos arba nepateiksite kitos prašomos informacijos, kredito unijos negalės teikti paslaugų, pavyzdžiui, atsisakys vykdyti mokėjimą, pritaikys apribojimus naudojantis mokėjimo sąskaita, mokėjimo kortele, el. bankininkyste „i-Unija“.

Be to, kredito unijos, negavusios reikiamos informacijos arba prašytų dokumentų, su klientu gali nutraukti dalykinius santykius.

Įgyvendindami teisės aktuose įtvirtintus kliento pažinimo reikalavimus, periodiškai prašome atnaujinti Kliento anketą.

Taip pat privalote informuoti mus apie Kliento anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus, jeigu buvo keičiama Jūsų vykdoma veikla, finansinių operacijų pobūdis, darbovietė, pastebimai pakito pajamų dydis, keitėsi kita informacija.

Atnaujinti duomenis galima atvykus į savo kredito uniją arba per el. bankininkystę „i-Unija“.

Kredito unijos privalo sustabdyti įtartinas pinigines operacijas. Pavyzdžiui, jeigu į Jūsų sąskaitą įprastai yra pervedamas tik atlyginimas , mums gali kilti įtarimų apie pinigų kilmę, jums gavus dešimtis tūkstančių eurų. Tokiu atveju, kai operacijos neatitiks mūsų turimų žinių apie Jus, norėdami nustatyti, ar operacijos nėra įtartinos, kreipsimės prašydami paaiškinti operacijas ir pateikti papildomus duomenis.

Prašymas pateikti duomenis nereiškia, kad esate kažkuo įtariamas. Tai įprastas procesas ir šie reikalavimai galioja visiems mūsų klientams.

Kredito unijos gali paprašyti pateikti papildomos informacijos ir pagrindžiančių dokumentų, jei yra požymių, kad mokėjimo operacija turi tam tikrų veiksnių, keliančių su sankcijomis susijusią riziką. Dėl to mokėjimo operacijos vykdymas gali užtrukti iki trijų savaičių, o jei dėl objektyvių priežasčių patikrinimas užtrunka ilgiau, kredito unijos visais atvejais susisiekia su nariu / klientu papildomai ir informuoja apie eigą bei terminus. Dažnais atvejais patikrinimo greitis priklauso nuo nario / kliento reakcijos laiko.

Tam, kad mokėjimų vykdymas būtų sklandus, rekomenduojame:rn

 • Kredito unijai paprašius, būti pasirengus pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius mokėjimo operaciją (įskaitant ir informaciją apie verslo partnerio ir (ar) kliento naudos gavėjus).
 • Atliekant mokėjimus, mokėjimų paskirtyje pateikti išsamią ir tikslią informaciją. Laukas, kuriame nurodoma mokėjimo paskirtis, reikalingas ne tik gavėjui, bet taip pat ir finansų įstaigai paaiškinti, koks yra šios mokėjimo operacijos tikslas. Todėl raginame ir prašome narių / klientų mokėjimo paskirties lauke nurodyti tikslią informaciją bei vengti dviprasmybių. Tai padės išvengti papildomų prašymų informacijai patikslinti ir užtikrins operatyvesnį mokėjimo įvykdymą.
 • Pasitikrinti ir įsitikinti, kad verslo partneris ir (ar) klientas bei jo naudos gavėjai nėra įtraukti į sankcijų sąrašus. Rekomenduojame verslo partnerio ir (ar) kliento atitiktį sankcijų sąrašams tikrinti ne tik užmezgant naujus verslo ryšius su partneriais ir (ar) klientais, tačiau šį patikrinimą kartoti reguliariai ir esant ilgalaikiams verslo santykiams.
 • Įvertinti verslo santykius ir turimų verslo partnerių geografinę riziką bei įgyvendinti principą Pažink savo verslo partnerį.

Užtikriname, kad Jūsų pateiktą informaciją, duomenis, susijusius su mūsų tarpusavio dalykiniais santykiais, saugome konfidencialiai, kaip ir bet kokią kitą banko paslaptį sudarančią informaciją. Daugiau apie tai, kaip ir kokius asmens duomenis tvarkome, galite sužinoti Privatumo politikoje, susisiekę el. p. [email protected] arba tel. nr. (8 37) 200584.

Tai įpareigoja Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2015-09-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1017 ir kiti poįstatyminiai teisės aktai, kuriais įgyvendinamas Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. Common Reporting Standard, toliau – CRS), reglamentuojantis keitimąsi mokesčių informacija tarp CRS besivadovaujančių valstybių.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, kai klientas nurodo, jog rezidavimo valstybė mokesčių tikslais yra ne Lietuvos Respublika, jis turi tai patvirtinti „Pažink savo klientą“ anketoje ir pateikti rezidavimo vietą mokesčių tikslais patvirtinantį dokumentą.

Sankcijos

Sankcijos – kompetentingų institucijų nustatytos priemonės prieš tam tikras valstybes / regionus, fizinius ir juridinius asmenis bei organizacijas,  pažeidžiančias žmogaus teises, keliančias etinius, teritorinius ar religinius konfliktus, remiančias terorizmą ar pažeidžiančias kitas tarptautines normas ar principus.

Kredito unijos savo veikloje laikosi šių kompetentingų institucijų nustatytų sankcijų:

Pagrindinės kredito unijų įgyvendinamų sankcijų rūšys:

 • Individualios sankcijos. Šios finansinės sankcijos taikomos į sankcijų sąrašus įtrauktiems subjektams (pavyzdžiui, fiziniai, juridiniai asmenys, grupės ar organizacijos, kt.) apribojant jų prieigą prie lėšų ir (ar) ekonominių išteklių.
 • Ekonomikos sektorių sankcijos. Ekonominių sankcijų rūšis, kuri apima tam tikrą ekonominės veiklos sektorių ir draudžia tam tikros rūšies sandorius. Kredito unijos nedalyvauja sandoriuose, susijusiuose su draudžiama veikla (pvz., apribojimai tiekimui, tam tikrų prekių, paslaugų ar technologijų importas, eksportas, reeksportas). Atkreipkite dėmesį, kad asmenų, kuriems taikomos sektorinės sankcijos, sąrašo nėra. Tokius asmenis galima nustatyti tik remiantis informacija apie klientą (pvz., duomenimis apie jo ekonominę veiklą, jos vieta ir kt.).
 • Visapusiškos sankcijos. Tai sankcijos, kurios taikomos visos valstybės ar teritorijos fiziniams ir juridiniams asmenims. Tokios sankcijos šiuo metu taikomos Šiaurės Korėjai.
 • Ginklų embargai arba dvejopo naudojimo prekių ir technologijų apribojimai. Tokie patys embargai arba apribojimai gali būti taikomi ir kitoms prekėms. Kredito unijos nedalyvauja finansinės paramos teikime, susijusiame su minėtomis prekėmis arba susijusiomis paslaugomis.

Kredito unijos nevykdo mokėjimų, neteikia finansinių paslaugų ar kitų sandorių, jei kyla pagrįstų abejonių, kad bus pažeidžiamos aukščiau minėtos sankcijos.

Mes griežtai rekomenduojame susilaikyti nuo bet kokių tolesnių verslo santykių su verslo partneriu, kuriam taikomos sankcijos, taip pat nevykdyti ir nepriimti mokėjimų, nes jie gali būti sustabdyti, įšaldyti arba atmesti.

Kredito unijos rekomenduoja savo nariams, klientams įvertinti galimas rizikas, susijusias su tarptautinėmis sankcijomis, dar prieš pradedant dalykinius santykius, arba prieš sudarant sandorius. Net jeigu tam tikrai šaliai netaikomi jokie embargai arba apribojimai, kredito unijos rekomenduoja įvertinti, ar prekės arba paslaugos gali būti teikiamos sankcionuotiems subjektams arba jų naudai. Draudžiama sankcionuotiems subjektams tiesiogiai ar netiesiogiai teikti lėšas arba kitą turtą.

Daugiau informacijos apie sankcijas ir jų vykdymą rasite šiuose šaltiniuose:

Mokėjimo operacijų apribojimai

Atsižvelgiant į tarptautines sankcijas ir vidaus politiką, siekiant išvengti rizikų, susijusių su karu Ukrainoje ir nuolat plečiamų sankcijų Rusijai ir Baltarusijai, kai kuriems šių šalių piliečiams ir verslo subjektams, atskiroms prekių grupėms, kredito unijos neteikia mokėjimų paslaugų į arba iš Rusijos ir Baltarusijos.

Kredito unijos taip pat netoleruoja sandorių, kurie turi tiesioginį geografinį ryšį su Rusija ar Baltarusija (pavyzdžiui, galutinis prekių pristatymo ar pirminis išsiuntimo taškas yra Rusijos ir (ar) Baltarusijos geografinė teritorija), ar kuriame dalyvauja subjektas, kurio registracijos šalis yra Rusija ir (ar) Baltarusija (pavyzdžiui,  kaip prekių ar paslaugų užsakovas / tiekėjas).

Kiti dažniausiai užduodami klausimai:

Ši informacija renkama su tikslu pažinti klientą ir suprasti jo vykdomą veiklą. Turėdami šią informaciją galėsime tiksliau įvertinti, kurios operacijos yra būdingos mūsų klientams, o kurios gali būti identifikuojamos kaip neįprastos ir netgi kelti grėsmę kliento lėšų saugumui.

Surinkti informaciją „Pažink savo klientą“ anketai mus įpareigoja teisės aktų reikalavimai – kliento darbovietė bei užimamos pareigos yra šios būtinosios informacijos dalis.

Ši informacija renkama tuo pačiu tikslu – pažinti klientą ir suprasti kliento vykdomą veiklą. Turėdami šią informaciją galėsime tiksliau įvertinti, kokiems finansiniams srautams naudojama sąskaita kredito unijoje.

Anketą užpildyti / atnaujinti galima atvykus į savo kredito uniją arba prisijungus prie el. bankininkystės „i-Unija“ paskyros.

Politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu (PEP) yra laikomas fizinis asmuo, kuris šiuo metu arba pastaruosius 18 mėnesių ėjo svarbias viešąsias pareigas bet kuriose valstybėse ir/arba tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir jo artimieji šeimos nariai (sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai, vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai) ar jo artimi pagalbininkai (fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas). Sprendžiant, ar giminaitis yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, reikia vadovautis aukščiau pateikta ir teisės aktuose įtvirtinta artimojo šeimos nario sąvoka, nes tik šie artimieji šeimos nariai yra laikomi politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis. Informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis renkama, kadangi to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

Svarbios viešosios pareigos:rn

 • Valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris.
 • Parlamento narys.
 • Aukščiausiųjų Teismų, Konstitucinių Teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys.
 • Savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius.
 • Aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys.
 • Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas.
 • Valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau nei ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys.
 • Savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys.
 • Tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys, Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Nepilnametis asmuo, kuriam sukako 14 metų, gali kliento fizinio asmens anketą pildyti pats, jei jis pateikia vieno iš tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų sutikimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos notaro, arba toks sutikimas yra užpildomas kredito unijoje.

Kai klientui fiziniam asmeniui atstovauja kitas fizinis asmuo, kredito unijos darbuotojas pateikia jam užpildyti fizinio asmens atstovo anketą. Ši anketa pateikiama užpildyti taip pat ir nepilnametį asmenį kredito unijoje atstovaujantiems tėvams / globėjams.

Šios informacijos kredito unijos prašo su tikslu žinoti visų mūsų klientų (juridinių asmenų) nuosavybės ir kontrolės struktūrą ir jose esančius fizinius asmenis, kad galėtume aiškiai identifikuoti kliento (juridinio asmens) naudos gavėjus. Toks prašymas nėra BDAR reikalavimų pažeidimas, nes tokią informaciją unija iš jūsų prašo pateikti įgyvendindamas teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus.

Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra kliento savininkas arba kontroliuoja klientą, ir / arba fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.

Kliento (juridinio asmens) naudos gavėju yra laikomas fizinis asmuo, kuriam priklauso klientas arba kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį kliento nuosavybės ir / ar balsavimo teisių, arba jį kontroliuodamas kitais būdais.

Kliento tiesioginis savininkas yra fizinis asmuo, kuris tiesiogiai valdo klientą, t. y. turi didesnę negu 25 proc. kliento nuosavybės ir / ar balsavimo teisių dalį.

Kredito unijos yra įpareigotos nurodytą informaciją gauti tiesiai iš klientų. Minėtose institucijose sukaupti duomenys gali būti panaudoti tikrinant pateiktą informaciją.

Taip, mes užtikriname, kad klientų pateikta informacija, duomenys, susiję su tarpusavio dalykiniais santykiais, bus saugomi kaip ir bet kokia kita konfidenciali informacija, kaip tai numato Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Tai įpareigoja Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2015-09-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1017 ir kiti poįstatyminiai teisės aktai, kuriais įgyvendinamas Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. Common Reporting Standard, toliau – CRS), reglamentuojantis keitimąsi mokesčių informacija tarp CRS besivadovaujančių valstybių.

Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, kai klientas nurodo, jog rezidavimo valstybė mokesčių tikslais yra ne Lietuvos Respublika, jis turi tai patvirtinti „Pažink savo klientą“ anketoje ir pateikti rezidavimo vietą mokesčių tikslais patvirtinantį dokumentą.